Teenused

Notari ametitegevus jaguneb kaheks valdkonnaks – ametitoimingud (traditsiooniline notariaalne tõestamine ja kinnitamine) ning ametiteenused (nõustamine, lepitamine, vahekohtud jms)

Tavalisemad ametitoimingud, millega tegelevad kõik notarid:

 • kinnistu või korteriomandi omandamise, võõrandamise või asjaõigusega (nt hoonestusõigus, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, hüpoteek) koormamise lepingud
 • kommertspandilepingud
 • hooneühistu liikmesuse võõrandamise ja pandilepingud
 • äriühingute asutamislepingud, ühinemis- ja jagunemislepingud
 • osaühingu osa võõrandamise ja pandilepingud
 • abieluvaralepingud
 • testamendid
 • volikirjad
 • pärimisasjade lahendamine
 • avalike dokumentide apostillimine

Ametitoimingute notaritasud on kehtestatud notari tasu seadusega.

Notari ametiteenused, mida notar osutab konkreetse notari ja kliendi omavahelisel kokkuleppel:

 • õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut
 • maksundus- ning välismaa õiguse alane nõustamine väljaspool tõestamistoimingut või selle raames
 • lepitamine vastavalt lepitusseadusele
 • tegutsemine vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel
 • enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel
 • vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel
 • väljaspool ametitoimingut avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel
 • raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus
 • dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine

Ametiteenuste notaritasu lepitakse igakordselt kliendiga kokku, lähtudes töö keerukusest ja ajakulust.

Tiit Sepp, Gunnar Savisaar, Merle Saar-Johanson, Tarvo Puri, Rainis Int